BIEŻĄCE I PLANOWANE ZMIANY W PRAWODAWSTWIE CHEMICZNYM. REALIZACJA EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU W BRANŻY CHEMICZNEJ.

 

Zapraszamy na wakacyjne szkolenie online:

 

Bieżące i planowane zmiany w prawodawstwie chemicznym.

Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu w branży chemicznej.


 

___________________

Szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw działających na każdym szczeblu łańcucha dostaw od importera, producenta poprzez dystrybutora i dalszego użytkownika jak również innych osób zainteresowanych zachowaniem zgodności z aktualnymi i nadchodzącymi zmianami wynikającymi z prawodawstwa dotyczacego obrotu chemikaliami. Szczególny nacisk zostanie położony na zmiany w zakresie zawartości oraz struktury kart charakterystyki wynikających z postanowień obowiązującego od 1 stycznia 2023 rozporządzenia 2020/878/UE. Kadra kierownicza oraz wszyscy pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę chemikaliami w ww. przedsiębiorstwach jak również pracownicy odpowiednich urzędów powinni mieć świadomość oraz odpowiednią wiedzę o obowiązkach jak również zagrożeniach karami, wynikających z istniejących uregulowań prawnych.

Celem szkolenia jest uzyskanie bądź pogłębienie wiedzy o rozporządzeniu 1907/2006/WE (REACH) narzucającym obowiązek rejestracji, oceny zagrożeń oraz ograniczenia w obrocie oraz stosowaniu chemikaliów, jak również o rozporządzeniu 1272/2008/WE (CLP) traktującym o sposobach klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji stwarzających zagrożenie.

Obowiązki wynikające z prawodawstwa europejskiego zostaną zestawione z polskimi uregulowaniami prawnymi zawartymi w Ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

__________

 

1) Rozporządzenie REACH

- informacje ogólne

- obowiązek rejestracji substancji (legalność substancji w obrocie)

- wymagania związane z aktualizacją dokumentacji rejestracyjnej

- nowe obowiązki dotyczące wyłącznych przedstawicieli

- nanomateriały

- ograniczenia w stosowaniu chemikaliów (załącznik XVII - ostatnie zmiany)

2) Zarys zmian proponowanych dla branży chemicznej związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu.

- lepsza identyfikacja i klasyfikacja niebezpiecznych chemikaliów

- usprawnienie przekazywania informacji o zagrożeniach

- eliminacja luk prawnych i niejasności w przepisach rozporządzenia CLP

- dodatkowe planowane działania

- rejestracja polimerów

3) Zmiany w podejściu do opracowania kart charakterystyki

- karta charakterystyki - podstawy

- rozporządzenie 2020/878/UE

- okresy przejściowe

- zmiany w zakresie informacji oraz strukturze karty charakterystyki

4) Rozporządzenie CLP

- przegląd znaczących zmian związanych ze stosowaniem rozporządzenia CLP (kolejne ATP)

- notyfikacja mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie (kody UFI, portal PCN)

- nowe klasy zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska wdrożone rozporządzeniem 2023/707/UE

- planowane zmiany dotyczące etykietowania, etykiety cyfrowe

4) Obowiązek notyfikacji wyrobów zawierających substancje SVHC

- podstawy prawne, zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

- notyfikacja wyrobów do bazy danych SCIP

5) Dyskusja i pytania od uczestników

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: