ETYKIETA ZGODNA Z PRZEPISAMI CZYLI JAK PRAWIDŁOWO OZNAKOWAĆ PRODUKTY CHEMICZNE

Zapraszamy na szkolenie online:

 

 ETYKIETA ZGODNA Z PRZEPISAMI

 CZYLI JAK PRAWIDŁOWO OZNAKOWAĆ PRODUKTY CHEMICZNE.

 

25 listopada 2024 r.

Szkolenie zrealizowane

Dostępne jest szkolenie zamknięte

 _____________

 

Program szkolenia

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za produkcję oraz obsługę magazynową w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających wyroby na rynek.

W trakcie szkolenia przekazane zostaną uregulowania prawne zawarte w rozporządzeniu 1272/2008/WE (CLP) oraz praktyczne przykłady związane z oznakowaniem oraz pakowaniem substancji oraz mieszanin chemicznych.

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, przedstawione przykłady posłużą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie oznakowywania i pakowania substancji oraz mieszanin chemicznych. W trakcie szkolenia bazować będziemy na przykładach podanych przez uczestników bądź przez prowadzącego szkolenie.

 

  1. Podstawy prawne dotyczące oznakowania substancji i mieszanin chemicznych – karta charakterystyki, aktualizacja i obowiązek przekazywania informacji w łańcuchu dostaw. Zapewnienie zgodności zawartości etykiet z treścią karty charakterystyki.

 

  1. Załącznik I do rozporządzenia CLP, przegląd klas i kategorii zagrożeń.

 

  1. Klasyfikacja a elementy z niej wynikające wymagane do umieszczenia na etykiecie

- piktogramy i zasady ich doboru;

- hasło ostrzegawcze

- zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H);

- dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności (zwroty P).

 

  1. Pozostałe elementy wymagane do zamieszczenia na etykiecie

- identyfikator substancji a identyfikator mieszaniny;

- identyfikacja producenta;

- informacje uzupełniające wymagane do umieszczenia na etykiecie (informacje o zagrożeniach, szczególne oznakowanie niektórych substancji i mieszanin, oznakowanie wynikające z innych przepisów).

 

  1. Zasady dotyczące projektowania etykiet i oznakowywania opakowań

- rozmiary etykiet i znaków ostrzegawczych;

- oznakowanie zgodne z CLP a oznakowanie wynikające z przepisów transportowych (ADR);

- odstępstwa od wymagań w zakresie oznakowania dla szczególnych przypadków;

- wyłączenia z wymagań dotyczących oznakowania i pakowania.

 

  1. Pojęcie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej UFI – kiedy i w jaki sposób umieszczać go na opakowaniu mieszaniny stwarzającej zagrożenie.

 

  1. Szczególne zasady dotyczące pakowania

- przepisy dotyczące zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci;

- wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie;

- płynne detergenty w opakowaniach rozpuszczalnych.

 

  1. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników.

formularz zgłoszeniowy

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: