SPECJALISTA DS. KARTY CHARAKTERYSTKI

SPECJALISTA DS. KART CHARAKTERYSTYKI

 

26-27 lutego 2024 r.

______________________

 

 

 • Opracowywanie karty charakterystyki krok po kroku zgodnie z najnowszymi unormowaniami prawnymi. 

 • Pozyskiwanie danych, klasyfikacja, oznakowanie oraz notyfikacja mieszanin stwarzających zagrożenie

 

 

___________


Szkolenie dwudniowe

 

Szkolenie warsztatowe kierowane do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, jak również dalszych użytkowników magazynujących, transportujących oraz wykorzystujących chemikalia.

W trakcie szkolenia zostanie przedstawione od podstaw i w sposób praktyczny, jak spełnić wymagania dotyczące przepisów związanych z obrotem chemikaliami, opracować kartę charakterystyki, odpowiednio dostosować oznakowanie produktów oraz przeprowadzić proces notyfikacji mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka. 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, przedstawione przykłady służą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych, ich weryfikacji i aktualizacji, a także praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji. Przeprowadzona zostanie klasyfikacja przykładowych mieszanin chemicznych wraz z opracowaniem projektu etykiety. Przedstawiony zostanie proces przygotowania dokumentacji do notyfikacji do Europejskiej Agencji Chemikaliów kart charakterystyki mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka.

 __________________

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne dotyczące przekazywania informacji w łańcuchu dostaw - karta charakterystyki, wymagania, aktualizacja danych, legalność substancji chemicznych będących w obrocie, obowiązujący format karty charakterystyki dla substancji i mieszanin chemicznych.
 2. Plan pracy przy opracowania karty charakterystyki

Przygotowanie danych - przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji;

 1. Sekcja 1 i pierwsza strona karty charakterystyki – praktyczne wskazówki.

Stałe elementy karty charakterystyki, Identyfikator mieszaniny, zidentyfikowane zastosowania, podmiot odpowiedzialny, telefon alarmowy.

 1. Prezentacja informacji dotyczącej składu mieszaniny lub substancji (sekcja 3). 
 2. Klasyfikacja substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP), przegląd załącznika I do ww. rozporządzenia.

Klasy zagrożeń, kryteria klasyfikacji, zastosowanie metod obliczeniowych, oszacowanie toksyczności ostrej - ATE, wartości graniczne, specyficzne  stężenia graniczne, współczynnik M

Ćwiczenie - przeprowadzenie klasyfikacji przykładowych  mieszanin, studium przypadku bądź przykład zaproponowany przez uczestników.

 1. Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych – wymagania ogólne dotyczące etykietowania i opakowania

Ćwiczenie - opracowanie projektu etykiety, dobór zwrotów P, informacje uzupełniające oraz wymagania w stosunku do wielkości i rozmieszczenia elementów.

 1. Sekcja 8 karty charakterystyki

- Normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC.

- Dobór środków kontroli ryzyka i ich prezentacja w karcie charakterystyki.

 1. Przegląd pozostałych sekcji karty charakterystyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany wprowadzone przez rozporządzenie 2020/878/UE.
 2. Obowiązek notyfikacji mieszanin stwarzających zagrożenie do ECHA

Ćwiczenie - generowanie kodów UFI, przygotowanie przykładowej dokumentacji przy wykorzystaniu programu IUCLID i sposób jej przedłożenia.

 1. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników.

 

 

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: