SPECJALISTA DS. KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA MIESZANIN CHEMICZNYCH

 

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe warsztaty online:

 

SPECJALISTA DS. KLASYFIKACJI

I OZNAKOWANIA MIESZANIN CHEMICZNYCH

27-28 maja 2024 r.

  


_____________________________________

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za produkcję oraz obsługę magazynową w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających wyroby na rynek.
W trakcie szkolenia przekazane zostaną uregulowania prawne zawarte w rozporządzeniu 1272/2008/WE (CLP) oraz praktyczne przykłady związane z klasyfikacją, oznakowaniem oraz pakowaniem substancji oraz mieszanin chemicznych.
Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, przedstawione przykłady posłużą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie klasyfikacji, oznakowywania i pakowania substancji oraz mieszanin chemicznych. 
W trakcie szkolenia bazować będziemy na przykładach podanych przez uczestników bądź przez prowadzącego szkolenie. 

Dzień 1

1. Podstawy prawne dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych – karta charakterystyki, aktualizacja i obowiązek przekazywania informacji w łańcuchu dostaw.

2. Załącznik I do rozporządzenia CLP, przegląd klas i kategorii zagrożeń. Odpowiedzialność za dokonanie klasyfikacji i odpowiednie oznakowanie substancji i mieszaniny.

3. Źródła pozyskiwania informacji niezbędnych do dokonania klasyfikacji substancji i mieszanin.

4. Ocena danych i proces podejmowania decyzji o klasyfikacji.

5. Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych
a) kryteria klasyfikacji mieszanin
- zagrożenia fizyczne
- zagrożenia dla zdrowia człowieka
- zagrożenia dla środowiska
- zagrożenia dodatkowe (zagrożenia dla warstwy ozonowej)
b) ćwiczenia - przykładowe klasyfikacje z wykorzystaniem metod obliczeniowych (ATEi oraz współczynnik M)

6. Informacje uzupełniające o zagrożeniach

7. Nowe klasy zagrożeń, przegląd zmian w załączniku I rozporządzenia CLP wynikający z postanowień Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2023/707 z dnia 19 grudnia 2022 r zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do klas zagrożenia oraz kryteriów klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 

Dzień 2.    

8. Klasyfikacja a elementy z niej wynikające wymagane do umieszczenia na etykiecie
- piktogramy i zasady ich doboru;
- hasło ostrzegawcze
- zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H); 
- dobór zwrotów wskazujących środki ostrożności (zwroty P).

9. Pozostałe elementy wymagane do zamieszczenia na etykiecie
- identyfikator substancji a identyfikator mieszaniny;
- identyfikacja producenta;
- informacje uzupełniające wymagane do umieszczenia na etykiecie (informacje o zagrożeniach, szczególne oznakowanie niektórych substancji i mieszanin, oznakowanie wynikające z innych przepisów).

10. Zasady dotyczące projektowania etykiet i oznakowywania opakowań 
- rozmiary etykiet i znaków ostrzegawczych; 
- oznakowanie zgodne z CLP a oznakowanie wynikające z przepisów transportowych (ADR);
- odstępstwa od wymagań w zakresie oznakowania dla szczególnych przypadków;
- wyłączenia z wymagań dotyczących oznakowania i pakowania.
- projektowane zmiany rozporządzenia 1272/2008/WE mające na celu poprawę czytelności etykiet

11. Pojęcie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej UFI – kiedy i w jaki sposób umieszczać go na opakowaniu mieszaniny stwarzającej zagrożenie.

12. Szczególne zasady dotyczące pakowania
- przepisy dotyczące zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci;
- wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie;
- płynne detergenty w opakowaniach rozpuszczalnych.

13. Podsumowanie i dyskusja na temat przypadków zgłoszonych przez Uczestników.

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: