Notyfikacja do bazy danych (SCIP) wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC).

 

 

 szkolenie online:

Notyfikacja do bazy danych (SCIP) wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC).

Praktyczne aspekty realizacji obowiązków uczestników łańcucha dostaw.

 

 

____________

 

Szkolenie adresujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających wyroby na rynek, oraz w obrocie hurtowym.

W trakcie szkolenia przekazane zostaną podstawy prawne oraz praktyczne sposoby wywiązywania się z obowiązku notyfikacji do Europejskiej Agencji Chemikaliów wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy.

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, przedstawione przykłady posłużą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania dokumentacji wyrobu do zgłoszenia, jej weryfikacji i aktualizacji. W trakcie szkolenia bazować będziemy na przykładach podanych przez uczestników bądź przez prowadzącego szkolenie. Przedstawiony zostanie również sposób notyfikacji przez portal ECHA Cloud Services.

 

Program szkolenia

  1. Podstawy prawne związane z obrotem chemikaliami na terenie Unii Europejskiej, rozporządzenie REACH.
  2. Substancje SVHC i porównanie obowiązków dostawców wyrobów wynikające z art. 33 rozporządzenia REACH oraz art. 9(1)(i) dyrektywy WFD.
  3. Baza danych SCIP i jej główne cele.
  4. Dostawcy wyrobów zobowiązani do zgłoszenia wyrobów zawierających SVHC do bazy danych SCIP.
  5. Wyroby objęte obowiązkiem zgłaszania do bazy danych SCIP, wykaz substancji SVHC, przykłady obliczania stężenia substancji SVHC.
  6. Podstawowe wymagania w zakresie przekazywanych informacji, wprowadzanie danych w programie IUCLID 6 lub korzystanie z wersji programu w chmurze.
  7. Sposób notyfikacji do bazy danych SCIP poprzez portal ECHA Submission Portal.
  8. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników.

 

 

 

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: