OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH OBROTU SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI CHEMICZNYMI

 

 

Serdecznie zapraszamy na mowe dwudniowe szkolenie online:

 

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW WYNIKAJĄCE
Z PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH
OBROTU SUBSTANCJAMI
I MIESZANINAMI CHEMICZNYMI

 

 

__________________________________

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw na każdym szczeblu łańcucha dostaw od importera, producenta poprzez dystrybutora, dalszego użytkownika aż do użytkownika końcowego.

Kadra kierownicza oraz wszyscy pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę chemikaliami w ww. przedsiębiorstwach powinni mieć świadomość oraz odpowiednią wiedzę o obowiązkach narzucanych przez uregulowania prawne krajowe i unijne w zakresie obrotu substancjami i mieszaninami chemicznymi.

 

Celem szkolenia jest uzyskanie bądź pogłębienie wiedzy o rozporządzeniu 1907/2006/WE (REACH) narzucającym obowiązek rejestracji, oceny zagrożeń oraz ograniczenia w obrocie bądź stosowaniu chemikaliów jak również o rozporządzeniu 1272/2008/WE (CLP) traktującym o sposobach klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji stwarzających zagrożenie.

Przedstawione zostaną podstawowe informacje z zakresu kart charakterystyki
z uwzględnieniem zmian narzuconych przez rozporządzenie 2020/878/UE. Omówione zostaną również zagadnienia wynikające z polskich uregulowań prawnych takich jak Kodeks Pracy czy Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

  

 

Program szkolenia.

 

  1. Obowiązki i rola dalszego użytkownika w świetle rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH)

- podmioty pełniące rolę dalszego użytkownika - definicja i miejsce w łańcuchu dostaw

- przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw - powiadamianie odbiorców i dostawców,
o nowych informacjach związanych z zagrożeniami lub ryzykiem - zgodność z wymogami regulacyjnymi dotyczącymi substancji znajdujących się w obrocie

  1. Karta charakterystyki jako podstawowy dokument przekazywania informacji w łańcuchu dostaw

- wymagania w stosunku do sporządzania oraz aktualizacji kart charakterystyki;

 - struktura karty charakterystyki z uwzględnieniem wymaganych zmian, Rozporządzenie 2020/878/UE (załącznik II do Rozporządzenia REACH):

- informacje na które z informacji zawartych w karcie charakterystyki dalszy użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę i jakie są prawne konsekwencje ich otrzymania,

 - zapewnienie odpowiednich środków kontroli ryzyka,

- przekazywanie informacji o zidentyfikowanych zastosowaniach

- legalność wprowadzania substancji chemicznych do obrotu

- wymagania i obowiązki ciążące na dalszych użytkownikach związane z rejestracją substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH

- załącznik XIV do rozporządzenia REACH oraz lista kandydacka do ww. załącznika

- wymagania w stosunku do dalszych użytkowników odnośnie wykorzystania substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC).

 - załącznik XVII rozporządzenia REACH – ograniczenia w stosowaniu - przegląd.

 

  1. Rozporządzenie 1272/2008/WE (CLP):

- obowiązki dalszych użytkowników związane z właściwym oznakowaniem substancji
i mieszanin chemicznych

- omówienie załącznika I do ww. rozporządzenia (kryteria klasyfikacji).

- notyfikacja mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie do ECHA poprzez portal PCN (Poison Centre Notification)

 

 

Ponadto:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach:

- obowiązki oraz odpowiedzialność dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych,

- omówienie zakresu kontroli poszczególnych organów uprawnionych do nadzoru przestrzegania przepisów związanych z obrotem i stosowaniem substancji i mieszanin chemicznych

- przykłady rozwiązań związanych z art. 25 ww. Ustawy, dotyczących listy substancji
i mieszanin klasyfikowanych jako niebezpieczne bądź stwarzające zagrożenie. - przegląd kar związanych z ich niedopełnieniem obowiązków

- obowiązki pracodawcy w zakresie stosowania substancji i mieszanin chemicznych wynikające z postanowień Kodeksu Pracy.

- obowiązki producentów wyrobów

- notyfikacja do ECHA oraz zgłaszanie do bazy danych SCIP wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególne obawy (SVHC).

 

Szkolenie ma charakter wykładu, uczestnicy są zapraszani do dyskusji i przewiduje się rozwiązywanie problemów przedstawionych przez uczestników.

 

Prowadzący: mgr inż.

  • W ciągu całej kariery zawodowej związany z przemysłem chemicznym.
  • Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wymagań związanych
    z obrotem chemikaliami.
  • Jako wykładowca ceniony jest za fachowość, szeroką wiedzę praktyczną oraz komunikatywny sposób prowadzenia zajęć.

 

 

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: