SPECJALISTA DS. KARTY CHARAKTERYSTKI

SPECJALISTA DS. KART CHARAKTERYSTYKI

 

 

Opracowywanie karty charakterystyki krok po kroku zgodnie z najnowszymi unormowaniami prawnymi. 

Pozyskiwanie danych, klasyfikacja, oznakowanie oraz notyfikacja mieszanin stwarzających zagrożenie

 

19-20 czerwca 2023 r.

___________


Szkolenie dwudniowe

 

Szkolenie warsztatowe kierowane do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, przedsiębiorstwach importujących oraz wprowadzających chemikalia na rynek, jak również dalszych użytkowników magazynujących, transportujących oraz wykorzystujących chemikalia.

W trakcie szkolenia zostanie przedstawione od podstaw i w sposób praktyczny, jak spełnić wymagania dotyczące przepisów związanych z obrotem chemikaliami, opracować kartę charakterystyki, odpowiednio dostosować oznakowanie produktów oraz przeprowadzić proces notyfikacji mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka. 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, przedstawione przykłady służą pogłębieniu wiedzy i nabyciu praktycznych umiejętności uczestników w zakresie przygotowywania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych, ich weryfikacji i aktualizacji, a także praktycznego zastosowania zawartych w nich informacji. Przeprowadzona zostanie klasyfikacja przykładowych mieszanin chemicznych wraz z opracowaniem projektu etykiety. Przedstawiony zostanie proces przygotowania dokumentacji do notyfikacji do Europejskiej Agencji Chemikaliów kart charakterystyki mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka.

 

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Podstawy prawne dotyczące przekazywania informacji w łańcuchu dostaw - karta charakterystyki, wymagania, aktualizacja danych, legalność substancji chemicznych będących w obrocie, obowiązujący format karty charakterystyki dla substancji i mieszanin chemicznych.
  2. Plan pracy przy opracowania karty charakterystyki

Przygotowanie danych - przegląd poradników, baz danych oraz innych najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji;

  1. Sekcja 1 i pierwsza strona karty charakterystyki – praktyczne wskazówki.

Stałe elementy karty charakterystyki, Identyfikator mieszaniny, zidentyfikowane zastosowania, podmiot odpowiedzialny, telefon alarmowy.

  1. Prezentacja informacji dotyczącej składu mieszaniny lub substancji (sekcja 3). 
  2. Klasyfikacja substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP), przegląd załącznika I do ww. rozporządzenia.

Klasy zagrożeń, kryteria klasyfikacji, zastosowanie metod obliczeniowych, oszacowanie toksyczności ostrej - ATE, wartości graniczne, specyficzne  stężenia graniczne, współczynnik M

Ćwiczenie - przeprowadzenie klasyfikacji przykładowych  mieszanin, studium przypadku bądź przykład zaproponowany przez uczestników.

  1. Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych – wymagania ogólne dotyczące etykietowania i opakowania

Ćwiczenie - opracowanie projektu etykiety, dobór zwrotów P, informacje uzupełniające oraz wymagania w stosunku do wielkości i rozmieszczenia elementów.

  1. Sekcja 8 karty charakterystyki

- Normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC.

- Dobór środków kontroli ryzyka i ich prezentacja w karcie charakterystyki.

  1. Przegląd pozostałych sekcji karty charakterystyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany wprowadzone przez rozporządzenie 2020/878/UE.
  2. Obowiązek notyfikacji mieszanin stwarzających zagrożenie do ECHA

Ćwiczenie - generowanie kodów UFI, przygotowanie przykładowej dokumentacji przy wykorzystaniu programu IUCLID i sposób jej przedłożenia.

  1. Dyskusja i omawianie problemów zgłoszonych przez uczestników.

 

 

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: