PRZEGLĄD BIEŻĄCYCH I NADCHODZĄCYCH ZMIAN W PRAWODAWSTWIE CHEMICZNYM. ZMIANY ROZPORZĄDZENIA 1272/2008/WE (CLP) ORAZ PLANOWANE ZMIANY ROZPORZĄDZENIA REACH

 

Zapraszamy na NOWE szkolenie online:

 

Przegląd bieżących i nadchodzących zmian w prawodawstwie chemicznym.

Zmiany rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP)

oraz planowane zmiany rozporządzenia REACH.

 

 30 września 2024 r.

__________________

               Szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw działających na każdym szczeblu łańcucha dostaw od importera, producenta poprzez dystrybutora i dalszego użytkownika jak również innych osób zainteresowanych zachowaniem zgodności z aktualnymi i nadchodzącymi zmianami wynikającymi z prawodawstwa dotyczacego obrotu chemikaliami. Przedstawione zostaną zmiany w zakresie zawartości oraz struktury kart charakterystyki wynikające z postanowień obowiązującego od 1 stycznia 2023 rozporządzenia 2020/878/UE. Omówiony zostanie zarys nadchodzących zmian dla branży chemicznej w zakresie podejścia do klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych. Kadra kierownicza oraz wszyscy pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę chemikaliami w ww. przedsiębiorstwach powinni mieć świadomość oraz odpowiednią wiedzę o nadchodzących zmianach, obowiązkach oraz zagrożeniach karami, wynikających z uregulowań prawnych.

               Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy oraz przygotowanie na nadchodzące zmiany w rozporządzeniu rozporządzeniu 1272/2008/WE (CLP) traktującym o sposobach klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji stwarzających zagrożenie oraz proponowanych zmianach w rozporządzeniu 1907/2006/WE (REACH) narzucającym obowiązek rejestracji, oceny zagrożeń oraz ograniczenia w obrocie oraz stosowaniu chemikaliów. Obowiązki wynikające z prawodawstwa europejskiego zostaną zestawione z polskimi uregulowaniami prawnymi zawartymi w Ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

 

1) Rozporządzenie REACH

- informacje ogólne

- obowiązek rejestracji substancji (legalność substancji w obrocie)

- wymagania związane z aktualizacją dokumentacji rejestracyjnej

- nowe obowiązki dotyczące wyłącznych przedstawicieli

- nanomateriały

- ograniczenia w stosowaniu chemikaliów (załącznik XVII - ostatnie zmiany)

2) Zarys zmian proponowanych dla branży chemicznej związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.

- lepsza identyfikacja oraz nowe podejście do klasyfikacji chemikaliów stwarzających zagrożenie

- usprawnienie przekazywania informacji o zagrożeniach

- eliminacja luk prawnych i niejasności w przepisach rozporządzenia CLP

- dodatkowe planowane działania - rejestracja polimerów

3) Zmiany w podejściu do opracowania kart charakterystyki

- karta charakterystyki - podstawy

- rozporządzenie 2020/878/UE - okresy przejściowe

- zmiany w zakresie informacji oraz strukturze karty charakterystyki

4) Rozporządzenie CLP

- przegląd znaczących zmian związanych ze stosowaniem rozporządzenia CLP (kolejne ATP)

- notyfikacja mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie (kody UFI, portal PCN)

- nowe klasy zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska wdrożone rozporządzeniem 2023/707/UE

- planowane zmiany dotyczące etykietowania, etykiety cyfrowe

5) Obowiązek notyfikacji wyrobów zawierających substancje SVHC

- podstawy prawne, baza danych SCIP, zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

- notyfikacja wyrobów do bazy danych SCIP

6) Dyskusja i pytania od uczestników

 

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: