PRZEGLĄD OSTATNICH I PROJEKTOWANYCH ZMIAN W PRAWODAWSTWIE CHEMICZNYM.

 

Zapraszamy na szkolenie onine:

 

PRZEGLĄD OSTATNICH I PROJEKTOWANYCH ZMIAN W PRAWODAWSTWIE CHEMICZNYM.

	
Szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw działających na każdym szczeblu
łańcucha dostaw od importera, producenta poprzez dystrybutora i dalszego użytkownika
jak również innych osób zainteresowanych zachowaniem zgodności z aktualnymi i nadchodzącymi
zmianami wynikającymi z prawodawstwa dotyczacego obrotu chemikaliami. Przedstawione zostaną zmiany
w zakresie zawartości oraz struktury kart charakterystyki wynikające z postanowień obowiązującego
od 1 stycznia 2023 rozporządzenia 2020/878/UE.

Omówiony zostanie zarys zmian proponowanych dla branży chemicznej związanych z realizacją celów
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu.

Kadra kierownicza oraz wszyscy pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę chemikaliami w ww. przedsiębiorstwach
jak również pracownicy odpowiednich urzędów powinni mieć świadomość oraz odpowiednią wiedzę
o obowiązkach oraz zagrożeniach karami, wynikających z istniejących uregulowań prawnych.
Celem szkolenia jest uzyskanie bądź pogłębienie wiedzy o rozporządzeniu 1907/2006/WE (REACH) narzucającym obowiązek rejestracji,
oceny zagrożeń oraz ograniczenia w obrocie oraz stosowaniu chemikaliów, jak również o rozporządzeniu 1272/2008/WE (CLP)
traktującym o sposobach klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji stwarzających zagrożenie.
Obowiązki wynikające z prawodawstwa europejskiego zostaną zestawione z polskimi uregulowaniami prawnymi zawartymi
w Ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
PROGRAM:
1) Rozporządzenie REACH - informacje ogólne - obowiązek rejestracji substancji (legalność substancji w obrocie) - wymagania związane z aktualizacją dokumentacji rejestracyjnej - nowe obowiązki dotyczące wyłącznych przedstawicieli - nanomateriały - ograniczenia w stosowaniu chemikaliów (załącznik XVII - ostatnie zmiany) 2) Zarys zmian proponowanych dla branży chemicznej związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu. - lepsza identyfikacja i klasyfikacja niebezpiecznych chemikaliów - usprawnienie przekazywania informacji o zagrożeniach - eliminacja luk prawnych i niejasności w przepisach rozporządzenia CLP - dodatkowe planowane działania - rejestracja polimerów 3) Zmiany w podejściu do opracowania kart charakterystyki - karta charakterystyki - podstawy - rozporządzenie 2020/878/UE - okresy przejściowe - zmiany w zakresie informacji oraz strukturze karty charakterystyki 4) Rozporządzenie CLP - przegląd znaczących zmian związanych ze stosowaniem rozporządzenia CLP (kolejne ATP) - notyfikacja mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie (kody UFI, portal PCN) - nowe klasy zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska wdrożone rozporządzeniem 2023/707/UE - planowane zmiany dotyczące etykietowania, etykiety cyfrowe 5) Obowiązek notyfikacji wyrobów zawierających substancje SVHC - podstawy prawne, baza danych SCIP, zmiana ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 6) Dyskusja i pytania od uczestników

Newsletter

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: