ROZPORZĄDZENIE REACH ORAZ OBOWIĄZKI I ROLA UCZESTNIKÓW ŁAŃCUCHA DOSTAW W ŚWIETLE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OBROTU CHEMIKALIAMI

SZKOLENIE ZREALIZOWANE

__________________

Zapraszamy na NOWE szkolenie online:

 

Rozporządzenie REACH

oraz obowiązki i rola uczestników łańcucha dostaw

w świetle przepisów dotyczących obrotu chemikaliami

17 kwietnia 2024 r.

 

___________________________

               Szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw działających na każdym szczeblu łańcucha dostaw od importera, producenta poprzez dystrybutora i dalszego użytkownika jak również innych osób zainteresowanych zachowaniem zgodności z aktualnymi i nadchodzącymi zmianami wynikającymi z prawodawstwa dotyczacego obrotu chemikaliami.

               W trakcie szkolenia przedstawione zostaną główne aspekty rozporządzenia REACH, rola i znaczenie karty charakterystyki jako narzędzia przekazywania informacji w łańcuchu dostaw, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, aspekty bezpieczeństwa pracy w narażeniu na czynniki chemiczne oraz obowiązki producentów wyrobów zawierających substancje SVHC. Kadra kierownicza oraz wszyscy pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę chemikaliami w ww. przedsiębiorstwach powinni mieć świadomość oraz odpowiednią wiedzę o obowiązkach oraz zagrożeniach karami, wynikających z istniejących uregulowań prawnych.

               Celem szkolenia jest uzyskanie bądź pogłębienie wiedzy o rozporządzeniu 1907/2006/WE (REACH) narzucającym obowiązek rejestracji, oceny zagrożeń oraz ograniczenia w obrocie oraz stosowaniu chemikaliów, jak również o rozporządzeniu 1272/2008/WE (CLP) traktującym o sposobach klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji stwarzających zagrożenie. Obowiązki wynikające z prawodawstwa europejskiego zostaną zestawione z polskimi uregulowaniami prawnymi zawartymi w Ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

 

1) Rozporządzenie REACH

- informacje ogólne

- obowiązek rejestracji substancji (legalność substancji w obrocie)

- ograniczenia w stosowaniu chemikaliów (załącznik XVII - ostatnie zmiany)

- podmioty pełniące rolę dalszego użytkownika - definicja oraz obowiązki w łańcuchu dostaw

- substancje SVHC, obowiązki przekazywania informacji w łańcuchu dostaw, zastosowania objęte procedurą uzyskiwania zezwoleń

 

2) Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw (karta charakterystyki i scenariusze narażenia)

- karta charakterystyki - podstawy

- zmiany w zakresie informacji oraz strukturze karty charakterystyki

- przekazywanie klientom informacji dotyczących bezpiecznego stosowania

- sposób postepowania w przypadku szczególnych zastosowań, obowiązek powiadamiania ECHA

- obowiązek wykonania raportu bezpieczeństwa chemiczngo dalszego użytkownika

 

3) Rozporządzenie CLP, załącznik VIII

- notyfikacja mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie (kody UFI, portal PCN)

 

4) Zagadnienia BHiP związane z pracą z chemikaliami

- normatywy higieniczne wspólnotowe i krajowe, wartości DNEL i PNEC

- przegląd przepisów dotyczących pracy w narażeniu na czynniki chemiczne

- środki kontroli ryzyka - sekcja 8 karty charakterystyki

 

5) Obowiązki producentów wyrobów

- notyfikacja do ECHA oraz zgłaszanie do bazy danych SCIP wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególne obawy (SVHC).

 

6) Pytania i dyskusja

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: